אאא

דף סז

*הניח בנים ומעוברת. *פוסלין ולא מאכילין.

א.     בת ישראל שנישאת לכהן ומת והניחה מעוברת, לחכמים העבדים אוכלים משום בנים אחים ומשפחה ולר' יוסי הולד אינו מאכיל, והטעם לרבה משום דעובר במאי זרה זר הוא ולר' יוסף דרק ילוד מאכיל ונפ''מ לעובר במעי כהנת. והדין בהניח בנים ומעוברת 1. לרבי יוסי עבדי מלוג אוכלים כמוה, ועבדי צאן ברזל לא אכלי מפני העובר. 2. לרי''ש בר''י בת מאכלת ולא בן, ומפרשינן להו"א בנכסים מועטין ויש בן עם הבת, ודחי דהרי היתומים יכולים למכור, ולמסקנא היינו אֵם וכולה כר' יוסי. 3. לרשב''י בזכרים יאכלו כולן דאינו חושש למיעוטא או דקסבר שעושים תקנתא, ונקיבות לא יאכלו שמא העובר זכר וכן דנקיבה נמי פסלה.

ב.     פוסלין ולא מאכילין בתרומה ומנין 1. עובר, בכהנת שנאמר בנעוריה פרט למעוברת, ובישראלית ילוד מאכיל. 2. יבם, בכהנת ממיעוט כנעוריה, ובישראלית קנין אחיו ולא כספו. 3. אירוסין לישראל משום דקנויה לו, ובארוסה לכהן לא אוכלת משום סימפון או שמא תשקה. 4. חרש, בכהנת דקני מדרבנן, ובישראלית משום דחרש לאו בר קנין. 5. בן ט' שנים, להו''א בשומרת יבם אליו ודחי מאי שנא מקטן דפוסל ומגדול שאינו מאכיל, אלא ביבם בן ט' שבא על יבמתו דקני מדאורייתא ודחי מדינא דספק בן ט', ולמסקנא בהנך דפסלי בביאתן. ואמרינן דחולצת ולא מתיבמת בספק בן תשע שנים, בספק הביא שתי שערות, ובנפל הבית עליו ועל בת אחיו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בכהן שמת ואשתו מעוברת, והדינים (3)

ב.    הפסולים ולא מאכילים בתרומה ומנין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com