אאא

דף ב

*השקאה בחוה"מ.

א.     דיני השקאה בחול המועד 1. משקין בית השלחין וזו שדה הצמאה ועייפה למים וקמ''ל דשרי ממעיין שיצא בתחילה ולא חיישינן לאינפולי, אבל ממעיין שלא יצא בתחילה אסור אפילו שדה הבעל שהיא מיושבת. ואתיא כרבי יהודה הסובר שמעיין היוצא בתחילה משקין ממנו רק שדה בית השלחין שחרב מעיינה ש''מ דאוסר הרווחה וכן טירחא אפילו במקום פסידא, וראב''ע אוסר ממעיין חדש אפילו בחרב מעיינה ור''מ מתיר אפילו שדה בעל. 2. לר''א בן יעקב מושכים מים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את כל השדה, ש''מ דאוסר הרווחה וטירחה שלא במקום פסידא. 3. דף ד, אין משקים ממי הקילון שהם בעומק משום דהוו טירחא יתירא, והטעם שנאסרו מי גשמים לרבי יוחנן אטו מי קילון, ולרב אשי כיון שלאחר מכן נעשים מי קילון דקסבר נהרות המושכים מים מן האגמים מותר להשקות מהן בחוה''מ ולא גזרינן במקום שהמים אינם פוסקים. 4. בריכה שנתמלאה מים מערב יו''ט אסור להשקות מהם בחוה''מ אא''כ אמת המים עוברת ביניהם, ואיירי לר''פ דווקא שרוב השדה שותה ממנה ולרב אשי שרי בכל גוונא מכיון דמשכא ואתיא תמשיך לשתות למחר. 5. בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין מותר להשקות ממנה שדה אחרת וה''מ שעדיין מטפטפת ולא פסק מעיין ראשון, אבל אסור לדלות מלמטה למעלה אפילו באותה ערוגה. 6. מדלין לירקות כדי לאכלן אבל בכדי לייפותן אסור, ומפרשינן להו''א זהו דווקא שלופי כמו המידל בגפנים, ולמסקנא תניא בהדיא דזו דליית מים. 7. אין עושין עוגיות לגפנים וזה גומות שסביב עיקרי האילנות, וה"מ בחדשים אבל לישנים שרי. 8. מתקנים אמת המים שהתקלקלה במועד וזה שאם היתה עמוקה טפח מעמידה על ששה טפחים, ואמרינן מחצי טפח לשלשה אסור כיון שלא עובר בה מים, ולעשות מטפחיים י''ב הויא טירחא יתירא, ובעי בטפחיים על שבעה דמעמיק חמשה ומאידך איכא טפח יתירא, ועלתה בתיקו. 9. עושים כל צרכי רבים, לכן התירו בנהר לעקור אילנות ולפנות שרטון ולפתוח מקור מעין שנסתם. 10. מתקנים את קלקולי המים שברה''ר וחוטטין אותן, ואם רבים צריכים להם שרי אף לחפור, וביחיד חוטטין ושפין סדקיהן וסדין בסיד ואם אינו צריך להם שרי רק לכנוס מים לתוכן ולא לחטוט, ועושין כל צרכי רבים אתי לרבות חפירת בור לצורך הרבים ולא לקווץ דרכים ולתקן רחובות ולמוד מקוואות דנכתבו בהדיא. 11. דף ו, לר''א בן יעקב מושכים את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את השדה וזרעים שלא שתו מלפני המועד לא ישקם במועד וחכמים מתירין בזה ובזה, ולראב''י שרי להשקות שדה מטוננת ותרביצא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני השקאה בחול המועד (11)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com