אאא

דף ג

*כורש כשר והחמיץ.

א.     אמרינן דאף שלמלכי אוה''ע מונים מתשרי מיהו כורש בתחילה היה מלך כשר ומנו לו כמלכי ישראל וכך בחודש השביעי התווספה לו שנה, אבל לאחר מכן החמיץ ולכן עזרא שעלה מבבל באדר והגיע לא"י באב נמנו לכורש באותה השנה. ומייתי מנלן שהחמיץ 1. אפילו שאמר שיתנו משלו עבור הקרבנות ככל הנצרך היה להנאתו כדי שיתפללו לחיי המלך ובניו, ואף דהאומר סלע זו לצדקה ה''ז צדיק גמור זהו רק בישראל ולא בגוי שאם לא מקבל קורא תגר. 2. על כל שלש שורות אבן צוה שיתנו נדבך עץ כדי שיוכל לשרוף אם היהודים ימרדו בו, ושונה משלמה המלך שנתן את העצים מלמטה והשקיע בבנין וסד בסיד. 3. היתה לו שֵׁגל והיינו כלבה, וידעינן להו"א ממשמעות שגל וגבי בלשצר לימדו את הכלבה לשתות ובקרא שזכינו לכתם אופיר זה בשכר שהתורה חביבה על ישראל כחביבות שגל לגויים, ולמסקנא בעלמא שגל זו מלכה והכא מקובלנו שזו כלבה ונקראה שגל משום שחבבה או הושיבה במקום שגל. 4. להו''א מזה שבתחילה נתן בלא קיצותא ולבסוף נתן קצבה עד כסף ככרין מאה, ונדחה דלמא מעיקרא לא הוה קים ליה בקיצותא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     כורש שהיה כשר מנלן דהחמיץ (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com